czwartek, 14 czerwca 2012

Kilka słów o różnych wzorach,masa cząsteczkowa.

Wzór chemiczny-umowny zapis cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego wyrażony symbolami chemicznymi.

Wzór sumaryczny-określa rodzaj i liczbę atomów tworzących cząsteczkę.

Wzór strukturalny-określa rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce oraz obrazuje wiązania między poszczególnymi atomami.


Masa cząsteczkowa pierwiastka lub związku chemicznego-suma mas atomowych pierwiastków wchodzących w skład danej cząsteczki.

 
 Mol-jest to taka ilość substancji,w której zawarte jest6,02 *1023 atomów (cząsteczek lub jonów).
Masa molowa-jest to masa jednego mola substancji wyrażona w gramach.


Oto sposób jak szybko obliczyć masę cząsteczkową:

Obliczanie masy cząsteczkowej

Aby obliczyć masę cząsteczkową związku chemicznego należy dodać do siebie masy wszystkich atomów wchodzących w skład cząsteczki związku chemicznego. Masy atomowe odczytujemy z układu okresowego. Jednostką masy atomowej i cząsteczkowej jest unit (u).

Obliczanie masy cząsteczkowej - przykłady

Obliczanie masy cząsteczkowej H2SO4

Z wzoru H2SO4 wynika, że cząsteczka składa się z dwóch atomów wodoru (symbol H - masa 1u), jednego atomu siarki (symbol S) i czterech atomów tlenu (symbol O). Odczytujemy z układu okresowego masy poszczególnych atomów: H - 1u, S - 32 u, O - 16u. Stąd masa cząsteczkowa: 2 * 1u + 32u + 4 * 16u = 98 u.

Atomy a cząsteczki.

Atomy do uzyskania trwałej konfiguracji elektronowej łączą się za pomocą wiązań.Wiązania mogą być atomowe lub jonowe.Liczba tworzonych wiązań jest cechą charakterystyczną dla danego pierwiastka i zależy od liczby elektronów walencyjnych jego atomów.Zdolność do tworzenia określonej liczby wiązań nazywamy wartościowością pierwiastka.Wartość pierwiastka zapisujemy liczbami rzymskimi.Niektóre pierwiastki mają kilka różnych wartościowości w zależności od tego z jakim pierwiastkiem i w jakich warunkach się łączą.


Wodór ma zawsze wartość I.
Tlen ma zawsze wartość II.
Pierwiastki pierwszej grupy mają zawsze wartość I.
Pierwiastki drugiej grupy mają zawsze wartość II.
Siarka w siarczkach jest zawsze dwu wartościowa.


Co to są tlenki oraz siarczki.?

Tlenki-są to związki chemiczne dowolnego pierwiastka pierwiastka z tlenem.
Siarczki-są to związki chemiczne dowolnego pierwiastka siarką.Wszystkie informację zamieszczone na tym blogu zostały wzięte z zeszytu przedmiotowego od chemii uczennicy klasy I"a".

środa, 11 kwietnia 2012

W jaki sposób mogą się łaczyć atomy niemetali.?

Łączenie się niemetali z niemetalami polega na uwspólnieniu elektronów i prowadzi do powstania wiązań chemicznych zwanych wiązaniami kowalencyjnymi(atomowymi). 

 Jeżeli wspólne elektrony łączą atomy różnych pierwiastków to jeden z nich może przyciągać wspólne elektrony silnej niż drugi.Rezultat jest taki jakby wspólne elektrony dłużej przebywały wokół jądra pierwiastka silniej je przyciągającego,dlatego wytwarzają wokół niego pewien ładunek ujemny.Wokół jądra drugiego atom pojawia się równy co do wartości ładunek dodatni.Cząsteczki taki nazywamy diplosomy, polarnymi lub sporopolarnymi.

W jaki sposób mogą łączyć się atomy.?

Podczas reakcji chemicznej elektrony walencyjne przeskakują z jednego atomu do drugiego, albo zaczynają się poruszać wokół obu jąder.Łączenie się metali z niemetalami polega na przenoszeniu elektronów z atomu metali do atomu niemetali i prowadzi do powstania wiązań chemicznych zwanych wiązaniami jonowymi.
W reakcjach chemicznych atomy metali dążą do oddania elektronów walencyjnych najczęściej wszystkich.Atomy niemetali chętnie pobierają tyle elektronów walencyjnych wzrosła do ośmiu.Magiczna liczba ośmiu elektronów zwana oktatem walencyjnym gwarantuje trwałość układów jądro elektronów.
Atomom obdarzony ładunkiem elektrycznym nazywany jonem.Jon dodatni nazywamy kationem.Jon ujemny nazywamy anionem.W czasie
powstania związku chemicznego liczba elektronów oddanych przez atomy tworzące kationy równa się liczbie elektronów pobranych przez atomy tworzące aniony.Wzajemne oddziałowy wanie drobin drobin powoduje powstawanie wiązań chemicznych.Wiązanie chemiczne utworzone w wyniku przeciągania się jonów o przeciwnych znakach nazywamy wiązaniem jonowym.

czwartek, 5 kwietnia 2012

Powtórzenie wiadomości.

NACOBEZU

1.Nazwy i symbole pierwiastków.

2.Pojęcia : atom,pierwiastek,izotopy,dyfuzja.

3.Nazwy grup układu okresowego.

4.Pojęcia:liczba atomowa,liczna masowa.

5.Promieniotwórczość:alfa,beta,gama.

6.Pojęcie numeru okresu i grupy.

7.Pojęcia:elektron.proton,atom,promieniotwórczość,elektrony walencyjne.

8.Konfiguracja elektronowa.

9.Rozpisywanie pierwiastków.

10.Układ okresowy i jego budowa.

Powyżej zapisałam podstawowe wiadomości o pierwiastkach.

Najlepiej abyście zrobili sobie pytania z tych podpunktów i sobie odpowiedzieli na te pytania.

Dlaczego masa atomowa ma wartość ułamkową.?Promieniotwórczość.

Atomy tego samego pierwiastka mogą mieć różną liczbę neutronów. Takie atomy pierwiastków o różnej liczbie neutronów nazywamy izotopami.

Izotopy dzieli na dwa rodzaje : promieniotwórcze oraz trwałe.

Promieniotwórczość(radioaktywność)-to  rozpad jąder atomowych niektórych pierwiastków,którym towarzyszy promieniowanie.

Istnieją dwa rodzaje promieniotwórczości:naturalna oraz sztuczna.

 promieniotwórczość naturalna-polega ba samorzutnej przemianie jąder pierwiastków promieniotwórczych występujących w przyrodzie w stanie wolnym lub w związkach chemicznych.

promieniotwórczość sztuczna-polega na przemianie promieniotwórczej nietrwałych jąder otrzymanych w laboratorium w wyniku zamierzonych reakcji jądrowych.


Znamy promieniowanie:

promieniowanie jonizujące:
-alfa
-beta
-gamma
-rentgenowskie
-neutronowe
promieniowanie niejonizujące:
- podczerwone
- radiowe
-mikrofalowe
-światło widziane
promieniowanie naturalne:
-kosmiczne
-pierwiastki radioaktywne alfa- przemiana alfa polega na wyrzucaniu z jądra dodatkowej naładowanej cząsteczki alfa składająca się z dwóch protonów i dwóch neutronów.


beta-przemiana beta polega na wyrzuceniu cząstki beta będącej elektronem.


gama-przemiana gama polega na emisji fal elektromagnetycznych.

W jaki sposób porządkuje się pierwiastki.?


Układ okresowy ułożył rosyjski chemik-Dymitr Mendelejew.Ułożył pierwiastki według wzrastającej liczby atomowej, a następnie podzielił według właściwości pierwiastków.Powstały pionowe kolumny zwane grupami i poziome szeregi zwane okresami.Nazwy grup pochodzą od pierwszego pierwiastka w grupie z wyjątkiem pierwszej grupy.


 
Aktywność chemiczna metali z pierwszej i drugiej grupy rośnie w obrębie grupy wraz ze wzrostem numeru okresu.
Aktywność chemiczna niemetali  zmniejszają  się w obrębie grupy wraz ze wzrostem numeru okresu.
W okresach wraz ze wzrostem numeru grupy aktywność chemiczna maleje, natomiast niemetali rośnie.